കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 വിദ്യാർത്ഥി രജിസ്ട്രേഷൻ – അപേക്ഷാ നില|Kerala E Grantz 3.0 Student Registration – Application Status in malayalam

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 (Kerala E Grantz  3.0)

Kerala E-Grantz 3.0, E-Grantz 3.0 Student Registration, egrantz.kerala.gov.in Portal, Kerala E-Grantz 3.0 Application Status

Kerala E-Grantz  3.0
Kerala E Grantz  3.0

എന്താണ് കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 (Kerala E Grantz  3.0)

കേരളത്തിലെ SC, ST, OBC കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാ പ്രീ-മെട്രിക്, പോസ്റ്റ്-മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ/സ്കീമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമാണ് കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0.

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംയോജിത ഓൺലൈൻ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ പരിഹാരമാണ് ഈ സംവിധാനം. ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതിയുടെയും ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യം പേര്, വിലാസം, ജനനത്തീയതി, ലിംഗഭേദം, മൊബൈൽ നമ്പർ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ആധാർ നമ്പർ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇത്തരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ സ്കീമുകൾക്കായി ഒരേ അപേക്ഷയിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം.

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

ഒരൊറ്റ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ, സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അദ്വിതീയമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വിവിധ സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിലുടനീളം വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൾ നൽകുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയും ലഭ്യമാകും. നേരിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്തൃ കൈമാറ്റം (ഡിബിടി) വഴി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര്Kerala E Grantz 3.0
അവതരിപ്പിച്ചത്കേരള സർക്കാർ
ലക്ഷ്യംസ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി
ഗുണഭോക്താവ്പിന്നാക്ക ജാതി, വിഭാഗ വിദ്യാർത്ഥികൾ
ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ്egrantz.kerala.gov.in

എന്താണ് കേരള ഇ-ഗ്രാൻറ്സ് 3.0 പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം?

കേരളത്തിലെ SC, ST, OBC കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാ പ്രീ-മെട്രിക്, പോസ്റ്റ്-മെട്രിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പുകൾ/സ്കീമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമാണ് കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0.

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 ന്റെ ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും?

 • SC, ST, OBC വിഭാഗത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കും.
 • ഈ പോർട്ടലിലൂടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
 • ഈ പോർട്ടലിന്റെയും സ്കോളർഷിപ്പിന്റെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ ദാരിദ്ര്യവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയും മറികടക്കാൻ കഴിയും.
 • ഈ പോർട്ടൽ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

കേരള ഇ – ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 പോർട്ടലിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യത മാനദണ്ഡം?

 • വിദ്യാർത്ഥി ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ബോർഡിൽ നിന്നോ പോൾസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • വിദ്യാർത്ഥി കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കണം.
 • എസ്‌സി, ഒഇസി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരുമാന പരിധിയില്ല.
 • വിദ്യാർത്ഥി ബിരുദം, ഡിപ്ലോമ, ഡോക്ടറൽ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, പോളിടെക്നിക്, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, പ്രൊഫഷണൽ, വിഎച്ച്എസ്ഇ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
 • വിദ്യാർത്ഥി പട്ടികജാതി (SC), മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (OBCs), മറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള സമുദായങ്ങൾ (OECs), മറ്റ് സാമൂഹിക/സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ടവരായിരിക്കണം.
 • OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് – +2 കോഴ്സുകൾക്കും ഡിഗ്രി, പിജി, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രതിവർഷം 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുമാന പരിധി.
 • മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് – +2 കോഴ്‌സ്, ഡിഗ്രി, പിജി, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയാണ് വരുമാന പരിധി.
 • വിദ്യാർത്ഥി മെറിറ്റിലും സംവരണ ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കണം.

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0-ന് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത?

 • വിദ്യാർത്ഥി കുറഞ്ഞത് 75% ഹാജർ നേടിയിരിക്കണം.
 • വിദ്യാർത്ഥി പോസ്റ്റ് മെട്രിക്കുലേഷൻ കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 പോർട്ടൽ – സ്കോളർഷിപ്പ് തുക?

വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന റിവാർഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകും:-

SC/ OEC അപേക്ഷകർക്ക്

 • താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 8 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തുക 630 രൂപ.
 • താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് 8 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള കോളേജുകളുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് തുക 750 രൂപ
 • പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം 1500 രൂപ.

OBC അപേക്ഷകർക്ക്

 • 10+2 കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് തുക 160 രൂപ.
 • പിജി, പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡേ സ്കോളർമാർക്ക് 200 രൂപയും ഹോസ്റ്റലുകാർക്ക് 250 രൂപയും ലഭിക്കും.
 • പോളിടെക്‌നിക് കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡേ സ്കോളർമാർക്ക് 100 രൂപയും ഹോസ്റ്റലുകാർക്ക് 150 രൂപയും ലഭിക്കും.

E-Grantz 3.0 Student Registration പ്രക്രീയ

 1. ഈ പോർട്ടലിലെ രജിസ്ട്രേഷനായി എല്ലാ അപേക്ഷകരും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് e grantz.kerala.gov.in ഹോം പേജിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
 2. ഈ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് One Time Registration  എന്ന ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
 3. ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പുതിയ പേജ് തുറക്കും.
 4. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
 5. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം.
 6. പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം.
 7. ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 8. അവസാനം നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നതിനും Submit ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 അപേക്ഷാ നില? (Kerala E GrantZ 3.0 Application status)

 • കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ അപേക്ഷകരും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ഹോം പേജിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്യണം.
 • ഈ ഹോം പേജിൽ എത്തിയ ശേഷം എല്ലാ അപേക്ഷകരും ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
 • ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നൽകി ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കേരള ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് 3.0 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം (Kerala E GrantZ 3.0 Application Form)

Kerala E Grantz 3.0 – എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം?

എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും താഴെയുള്ള ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാനും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നേടാനും കഴിയും.


DIRECTORATE OF SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT

Adress: Museum-Nandhavanam Road, Nandhavanam, Vikasbhavan P O, Thiruvananthapuram-695033

Country: India

E-mail:egrantz.sc@gmail.com

SC Directorate: 0471-2737252, 0471-2737251

DIRECTORATE OF BACKWARD CLASSES DEVELOPMENT DEPARTMENT

AyyankaliBhavan Kanaka nagar, KowdiyarP.O Vellayambalam, Thiruvananthapuram – 695003 contact no:0471 2727378
mail_id bcddkerala@gmail.com

DIRECTORATE OF SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT DEPARTMENT

4th floor, Vikas Bhavan, Thiruvananthapuram contact no:0471-2304594,0471-2303229 mail_id:egrantzstdd@gmail.com

TOLL-FREE(ST Department) 1800 425 2312

Read more:

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now