പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ Punnarapoonkattil song lyrics malayalam| Keshu Ee Veedinte Naathan movie lyrics 2021

പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ…. Punnarapoonkattil Song Lyrics malayalam

Keshu Ee Veedinte Naathan Movie lyrics, പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ,  Nadirshah | Dilieep | K J Yesudas

Punnarapoonkattil Song Lyrics Malayalam
സിനിമ: കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ
സംവിധാനം: നാദിർഷ
ഗായകൻ : കെ ജെ യേശുദാസ്

പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ.
ഒരു കുഞ്ഞാഞ്ഞിലി ചോട്ടിൽ.
ചെന്നേറിയാൽ കാണാം
മഴവില്ലാം കിളിക്കൂട്..

ഒന്നാം കിളി പാട്ടിൻ
കഥ ചൊല്ലിടുമാ കാട്ടിൽ
ഒന്നായി ഒന്നിച്ചാടി ചെറു വണ്ണാൻ കിളി കൂട്ടം

ചില്ലാടുമ മേട്ടിൽ ഒരു വെൺ കാഞ്ഞിര പോട്ടിൽ
ഒന്നാം കിളി കണ്ടു തുടു പൊന്നാ നയത്താലം ,…. തുടു പൊന്നാ നയത്താലം

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ.
ഒരു കുഞ്ഞാഞ്ഞിലി ചോട്ടിൽ.
ചെന്നേറിയാൽ കാണാം
മഴവില്ലാം കിളിക്കൂട്..

ആയിരം കിനാക്കൽ
പല കൊമ്പേലെല്ലാം ആടി
നൂറുമേനിക്കൊയ്യാൻ മണി മുത്തേലകൾ വാങ്ങി
പെൺ തൂവൽ ചൂടിയാ വിൻവാതിൽ തേടുവായ്
കാടുനാലുവാങ്ങി കിളിരാജനായിവാസിക്കും
കോട മഞ്ഞേലാടി എരി വേനലിൽ രസിക്കും
അവർവേനലിൽ രസിക്കും

പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ.
ഒരു കുഞ്ഞാഞ്ഞിലി ചോട്ടിൽ.
ചെന്നേറിയാൽ കാണാം
മഴവില്ലാം കിളിക്കൂട്..

പുന്നാരം പൂം കാട്ടിൽ.
ഒരു കുഞ്ഞാഞ്ഞിലി ചോട്ടിൽ.
ചെന്നേറിയാൽ കാണാം
മഴവില്ലാം കിളിക്കൂട്..

More Lyrics:

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now