ഇന്ത്യയിലെ ചുവന്ന തെരുവുകൾ

Sonagachi Red Light Area, Kolkata

Kamathipura, Mumbai

GB Road Red Light Area, Delhi

Shivdaspur, Varanasi

Mirganj, Allahabad

Kabari Bazar, Meerut

Chaturbhuj Sthan, Muzaffarpur

Budhwar Peth, Pune

Reshampura, Gwalior

Ganga Jamuna, Nagpur