ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നോരിക്കലും|Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻആവാത്ത വിധമുള്ളതാ...യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ....ണം ആരാരും മനസ്സില് നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാന്ആവാത്ത വിധമുള്ളതാ....യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ....ണം പൂരണപ്പാതിയുടെ നടുവില്അതിലക മടയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും…