എന്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്| What is Share Market in malayalam

Share Market In Malayalam

ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ stock market എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പല മാർക്കറ്റുകളുടെയും എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെയും ഒരു ശേഖരമാണ്, അവിടെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ഓഹരികൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷെയർ …

Read more