കാതോരം അമ്മ…. |kathoram amma song lyrics origami in Malayalam Free Download 2022

kathoram amma song lyrics origami in malayalam

kathoram amma song lyrics origami in Malayalam
kathoram amma song lyrics origami in Malayalam

സിനിമ: ഒറിഗാമി
ഗായകൻ: നജീം അർഷാദ്
വരികൾ: രതീഷ് മന്മദൻ
സംഗീത സംവിധായകൻ: സുരേഷ് നന്ദൻ

kathoram amma song lyrics origami in malayalam

(music)

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….
എരിയുന്ന കനൽ തീയിൽ
ഉരുകുന്നോരമ്മ
തെളിവാർന്ന സ്നേഹത്താൽ
അലിയുന്നൊരമ്മ..

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….

(music)

ഈ തീരം തേടും
എൻ മാനസ തീർത്ഥവും
ഈ പാദം തൊടും
എൻ കർമത്തിൻ പുണ്യവും

ഈ തീരം തേടും
എൻ മാനസ തീർത്ഥവും
ഈ പാദം തൊടും
എൻ കർമത്തിൻ പുണ്യവും

അറിയുന്നു ഞാനീ
മനസിന്റെ മൗനം
അറിയാത്ത ശ്രുതിയിൽ
പിടയുന്നു രാഗം
ഒഴുകുന്ന മിഴി നീരിൻ
കടലാണ് അമ്മ

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….

ഈ സ്നേഹം തരും
എൻ ജീവന്റെ താളവും
ഈ ജന്മം തരും
എൻ കർമത്തിൻ പുണ്യവും

ഈ സ്നേഹം തരും
എൻ ജീവന്റെ താളവും
ഈ ജന്മം തരും
എൻ കർമത്തിൻ പുണ്യവും

കനിവാർന്ന പനിനീരിൻ
നിധിയാണമ്മ….

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….

എരിയുന്ന കനൽ തീയിൽ
ഉരുകുന്നോരമ്മ
തെളിവാർന്ന സ്നേഹത്താൽ
അലിയുന്നൊരമ്മ..

കാതോരം അമ്മ
മിണ്ടാതെ അമ്മ….

Credits: Manorama Music Songs

More Lyrics: