crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Lyrics »

(കാവാലയ്യ) Kavalayya Song lyrics in Malayalam 2023 JAILER , Rajinikanth, Tamannaah

Kavalayya Song lyrics in Malayalam

Kavalayya Song lyrics in Malayalam Kavalayya Song lyrics in Malayalam രാ യെ രാവെല്ല ലങ്കാ വുധേയ്റോബറിക്ക് രാവേ രാവേ …രാ നീ പത്താലേ തീ ആവുധേതീ പിടിക്ക രാവയ്യ വേ … മച്ചതാ മൊറച്ച അച്ചതാ കൊറച്ചഇച്ചതാ … Read more

ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നോരിക്കലും|Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻആവാത്ത വിധമുള്ളതാ…യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം ആരാരും മനസ്സില് നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാന്ആവാത്ത വിധമുള്ളതാ….യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം പൂരണപ്പാതിയുടെ നടുവില്അതിലക മടയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും … Read more

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam 2023

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam

ജിൽ ജിൽ ജിൽ ആദ്യാനുരാഗക്കോള് (സുലൈഖ മൻസിൽ) (jil jil jil song lyrics malayalam) ആദ്യാനുരാഗക്കോള്തിരമാലയായോള്കരയെ കരയാതണയിക്കുന്നൊരാള് കനവിലെ കാടൊന്നിലെകാരാഗ്രഹക്കൂടൊന്നിലെകിനാപ്പനിക്കായ് മരുന്നോള് കൊതി കാരമുള്ളായി പിന്നെകടന്നലായിവിധി വേറെയൊന്നായി പിന്നെകടച്ചിലായി ആവേശം കൊള്ളുന്ന മോഹികളെആവോളം നൊന്തുള്ള മാനസരെകൊണ്ടോകാനായുള്ളോരു വാഹനമേതന്നാലേയടങ്ങാത്തൊരാഗ്രഹമേ മേലെ മിന്നും … Read more

(താരകാംബരമേ ജപമാലയൂരുകയോ) Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam താരകാംബരമേജപമാലയൂരുകയോമുകമാനസമോചിതപോലെ നീറുകയോകുളിരുപെയ്യണ വെണ്ണിലാവുംവീണു പൊള്ളുകയോതനിയേ ഇനി നീ … ഓർമ്മതൻ വിരലോടവേ അറിയാതെ നീയരികേരാവുകൾ പകലാകെയുംചുടുതേങ്ങലാൽ നിറയേമെല്ലെനിന്റെ കിനാവിനെഅഴകോടു തുന്നുകയോമഞ്ഞുമൈനകൾ പിന്നെയുംചിറകാർന്നു മൂളുകയോമിഴിനീർക്കണം പൊഴിയാതെനീകരയാതെ നീ മകളേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരേഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടേകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറുനാട്ടു … Read more

(വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക)Vaseegara Lyrics Malayalam {UPDATED} 2023

vaseegara lyrics malayalam

Vaseegara Lyrics Malayalam വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്കഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതുംഅദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാമുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്കഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതുംഅദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാമുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറുംനാൻ നേസിപ്പതും … Read more

(വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം)Vishnu Sahasranamam Lyrics in Malayalam (updated) 2023

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Malayalam

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നാമാവലി pdf,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വരികള്,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം pdf,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഗുണങ്ങള്വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം മലയാളം അര്ത്ഥം,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം mp3 download,vishnu sahasranamam Vishnu Sahasranamam Lyrics PDF DOWNLOAD (വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നാമാവലി PDF … Read more

ഓളെ മെലഡി – തല്ലുമാല| Ole Melody Song Malayalam Lyrics 2022

Ole Melody Song Malayalam Lyrics

ഓളെ മെലഡി (Ole Melody Song Malayalam Lyrics) ഒരു അടിക്കാരൻഒരഞ്ചാറ് അടിയുള്ളകണ്ടാൽ മൊഞ്ചുള്ളപഞ്ചാരയടിക്കാരൻഒരു അടിക്കാരൻ (2) ഓന് കൊണ്ട അടികളിൽഏറ്റം ഏറ്റം പവറാർന്നൊരടിഓളെ മെലഡീ മെലഡീ ഓളെ മെലഡീഓളെ മെലഡീ മെലഡീ ഓളെ മെലഡീ ധാനി സരിഗാ സരിരീ..ധാനി സരിരീസാ…2) … Read more

താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം lyrics|Vaanam pole oru nooru kai neeti song lyrics|Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam

Tharam padippicha koodaram lyrics

Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam|താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം… താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം…ചോലകളും കുയിലാളും പാടും താഴ്വാരംഎല്ലാം നമുക്കിന്നു സ്വന്തം..മേഘം കണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് നേരറിഞ്ഞ് നീ വളര്…നിൻ വഴിയേ രാപ്പകല് കാവലുണ്ടേ എന്റെ കണ്ണ് … Read more

(നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ) Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

നങ്ങേലിപ്പൂവേ Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download Malikappuram Movie നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ ഒന്നായിപ്പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറു നാട്ടു പാതകളിൽകനവിന്റെ മാമലയിൽതളരാതെ നീ ചുമടേറവേതണലായി ഞനരികേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേ (music) ഓമലേ മണിപൈതലേഇടെനെഞ്ചിലേ മിടിയേനോവിലും നിറവേകിടുംചിരിയാണു നീയഴകേകുഞ്ഞു കാലടിയോടെ നീ … Read more

Varaha Roopam Lyrics Malayalam 2022| Kantara movie song

Varaha Roopam Lyrics Malayalam

Varaha Roopam Lyrics Malayalam (music) ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ…..വരാഹ രൂപം ദൈവ വരിഷ്ടംവരാഹ രൂപം… ദൈവ വരിഷ്ടംവരസ്മിത വദനം, ഉം.ഉം.ഉം……വജ്ര ദന്തധാരാ… രക്ഷ കവചം, ഉം.ഉം.ഉം (music) ശിവസംഭൂത… ഭുവി സംജാതനമ്പിദവ ഗിംബു കൊടുവവനീതാസാവീര … Read more