(കാവാലയ്യ) Kavalayya Song lyrics in Malayalam 2023 JAILER , Rajinikanth, Tamannaah

Kavalayya Song lyrics in Malayalam

Kavalayya Song lyrics in Malayalam Kavalayya Song lyrics in Malayalam രാ യെ രാവെല്ല ലങ്കാ വുധേയ്റോബറിക്ക് രാവേ രാവേ …രാ നീ പത്താലേ തീ ആവുധേതീ പിടിക്ക രാവയ്യ വേ … മച്ചതാ മൊറച്ച അച്ചതാ കൊറച്ചഇച്ചതാ മറച്ച മിച്ചം ഇല്ലാമാ…മച്ചാമേ നുവ്വയ്യ… അച്ചാമേ ലേധയ്യഇച്ചാമേ നെനൈയാ മിച്ചോം ഏമയ്യ…. വാ നു കാവാലയ്യ നു കാവാലി ..രാ രാ രാ രാ രാ രാ രാ രാ രാ രാവാ നു … Read more

ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നോരിക്കലും|Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻആവാത്ത വിധമുള്ളതാ…യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം ആരാരും മനസ്സില് നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാന്ആവാത്ത വിധമുള്ളതാ….യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം പൂരണപ്പാതിയുടെ നടുവില്അതിലക മടയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും അതിലകപുറമത് പലവിധ നിറമാലെ പൂവാടി കഥയിത് തെളിഞ്ഞിടുംനിറഞ്ഞിടും മണിമലരിശലാലെകൊഞ്ചുന്ന(കോറസ്)കൊഞ്ചുന്ന കരിമരുന്നനവധികെഞ്ഞുന്ന(കോറസ്)കെഞ്ഞുന്ന തോരണക്കമാലമിനാലുംവൈദ്യുതി പ്രകാശമിനാലും ജില് ജില് ജില്(കോറസ്)ജില് ജില് ജില് ജില് ജില് ജില്ഹുവസില് സില് സില്(കോറസ്)സില് സില് സില് സില് സില് സില്മില് … Read more

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam 2023

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam

ജിൽ ജിൽ ജിൽ ആദ്യാനുരാഗക്കോള് (സുലൈഖ മൻസിൽ) (jil jil jil song lyrics malayalam) ആദ്യാനുരാഗക്കോള്തിരമാലയായോള്കരയെ കരയാതണയിക്കുന്നൊരാള് കനവിലെ കാടൊന്നിലെകാരാഗ്രഹക്കൂടൊന്നിലെകിനാപ്പനിക്കായ് മരുന്നോള് കൊതി കാരമുള്ളായി പിന്നെകടന്നലായിവിധി വേറെയൊന്നായി പിന്നെകടച്ചിലായി ആവേശം കൊള്ളുന്ന മോഹികളെആവോളം നൊന്തുള്ള മാനസരെകൊണ്ടോകാനായുള്ളോരു വാഹനമേതന്നാലേയടങ്ങാത്തൊരാഗ്രഹമേ മേലെ മിന്നും താരം പൊന്നാണോന്ന്നേരിൽ ചെന്ന് നോക്കാനായ്നിക്കാതുണ്ടേ ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ പരവേശംകീഴേ നീങ്ങിപ്പോകും മണ്ണെന്നാലുംവേരിൽ നിന്നും പോന്നെന്നാലുംമണ്ടിപ്പോകാനാശിക്കുന്നേ അതിവേഗം ആറ്റിലെത്തിയൊരമ്പിളിമീനെചൂണ്ടയെറിഞ്ഞൊരു മുക്കുവനാണേകടലാഴത്തട്ടിലെ മുത്തിനെഹാസിലാക്കണ മുത്തിവനാണേ പൂരണപ്പതിയുടെ നടുവി ൽഅതിമിക ഉടമണി മേടയി ലെപൂമുല്ല പന്തലുമതിലകപുറമില് പലവിധ നിറമാലെപൂവാടിക്കകമിലെ തെളിഞ്ഞൊ … Read more

(താരകാംബരമേ ജപമാലയൂരുകയോ) Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam

Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam Tharakambarame Malikappuram Song Lyrics Malayalam താരകാംബരമേജപമാലയൂരുകയോമുകമാനസമോചിതപോലെ നീറുകയോകുളിരുപെയ്യണ വെണ്ണിലാവുംവീണു പൊള്ളുകയോതനിയേ ഇനി നീ … ഓർമ്മതൻ വിരലോടവേ അറിയാതെ നീയരികേരാവുകൾ പകലാകെയുംചുടുതേങ്ങലാൽ നിറയേമെല്ലെനിന്റെ കിനാവിനെഅഴകോടു തുന്നുകയോമഞ്ഞുമൈനകൾ പിന്നെയുംചിറകാർന്നു മൂളുകയോമിഴിനീർക്കണം പൊഴിയാതെനീകരയാതെ നീ മകളേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരേഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടേകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറുനാട്ടു പാതകളിൽ കനവിന്റെ മാമലയിൽതളരാതെനീ ചുവടേറവേതണലായി ഞാനരികേ

(വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക)Vaseegara Lyrics Malayalam {UPDATED} 2023

vaseegara lyrics malayalam

Vaseegara Lyrics Malayalam വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്കഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതുംഅദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാമുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്കഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതുംഅദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാമുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറുംനാൻ നേസിപ്പതും സ്വാസിപ്പതും ഉൻ ദയവാൽ താനേഏൻഗുഗിരെൻ തേൻഗുഗിരെൻ ഉൻ നിനൈവാൽ നാനെ നാൻ അധൈ മഴൈ വരും അതിൽ നാനൈവോമൈകുളിർ കായ്ചലോടു സ്നേഹംഒരു പോർവൈക്കുൽ ഇരു തൂക്കംകുളു കുളു പോയ്‌ഗാൽ സൊള്ളി എന്നൈ വേൽവായ്‌അതു തെരിന്ധും … Read more

(വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം)Vishnu Sahasranamam Lyrics in Malayalam (updated) 2023

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Malayalam

വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നാമാവലി pdf,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വരികള്,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം pdf,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഗുണങ്ങള്വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം മലയാളം അര്ത്ഥം,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി,വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം mp3 download,vishnu sahasranamam Vishnu Sahasranamam Lyrics PDF DOWNLOAD (വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നാമാവലി PDF DOWNLOAD) രചന: വേദ വ്യാസ ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ് |പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ || 1 || യസ്യദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതമ് |വിഘ്നം നിഘ്നംതി സതതം വിഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ || 2 … Read more

ഓളെ മെലഡി – തല്ലുമാല| Ole Melody Song Malayalam Lyrics 2022

Ole Melody Song Malayalam Lyrics

ഓളെ മെലഡി (Ole Melody Song Malayalam Lyrics) ഒരു അടിക്കാരൻഒരഞ്ചാറ് അടിയുള്ളകണ്ടാൽ മൊഞ്ചുള്ളപഞ്ചാരയടിക്കാരൻഒരു അടിക്കാരൻ (2) ഓന് കൊണ്ട അടികളിൽഏറ്റം ഏറ്റം പവറാർന്നൊരടിഓളെ മെലഡീ മെലഡീ ഓളെ മെലഡീഓളെ മെലഡീ മെലഡീ ഓളെ മെലഡീ ധാനി സരിഗാ സരിരീ..ധാനി സരിരീസാ…2) പ്രസാദാത്മകമായ അബദ്ധങ്ങൾ പ്രണയപാതയിൽചന്നം പിന്നം വാരിവിതറിക്കൊണ്ട് അവൻ വരികയാണ്..ആര് വരാണ്..?ഞമ്മളെ മജ്നു…എങ്ങനെയാ വരണത്..?കുതിരപ്പുറത്ത്…ലൈല നിക്കാണ്..ലൈല എങ്ങന്യാ നിക്കണത്..?മാരിവില്ലങ്ങാടീല് പൂക്കള് വിക്കണനഴ്സറീല് വെളിച്ചപ്പൂക്കള് പൂത്ത് നിക്കണസിദറത്തുൽ മുൻതഹ മാതിരി.. ന്താപ്പയിന്റെ മലയാളം.. ധാനി സരിഗാ സരിരീ..ധാനി … Read more

താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം lyrics|Vaanam pole oru nooru kai neeti song lyrics|Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam

Tharam padippicha koodaram lyrics

Tharam padippicha koodaram lyrics malayalam|താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം… താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം…ചോലകളും കുയിലാളും പാടും താഴ്വാരംഎല്ലാം നമുക്കിന്നു സ്വന്തം..മേഘം കണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് നേരറിഞ്ഞ് നീ വളര്…നിൻ വഴിയേ രാപ്പകല് കാവലുണ്ടേ എന്റെ കണ്ണ് യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..രാരോ….ആരാരിരാരോ…യേ.. താനേ തനന്താനേ.. തന്താനേനേ ..രാരോ….ആരാരിരാരോ…താരം പതിപ്പിച്ച കൂടാരം..രാവിൽ നിലാവിന്റെ പൂരം… ഉണ്ണിപ്പൂവിൻ ചെറുതൊട്ടിൽ കെട്ടാനായ്മഞ്ഞിൽ നെയ്യും തളിരാട താ..കുഞ്ഞിൻ മിഴിയെഴുതാൻ സൂര്യൻ വരവായിതാകഥ ചൊല്ലി സ്വപ്നത്തിൻ തിരിക്കൂട്ടാം … Read more

(നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ) Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

നങ്ങേലിപ്പൂവേ Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download Malikappuram Movie നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ ഒന്നായിപ്പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറു നാട്ടു പാതകളിൽകനവിന്റെ മാമലയിൽതളരാതെ നീ ചുമടേറവേതണലായി ഞനരികേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേ (music) ഓമലേ മണിപൈതലേഇടെനെഞ്ചിലേ മിടിയേനോവിലും നിറവേകിടുംചിരിയാണു നീയഴകേകുഞ്ഞു കാലടിയോടെ നീ കനവേറിടും നിമിഷംനെഞ്ചുടുക്കിലെ മോഹതാള-മുണർന്നിടും സമയംമിഴിനീർക്കണം പൊഴിയുന്നുഞാൻമഴപോലെയെൻ മകളേനങ്ങേലിപ്പൂവേ ….എന്നോമൽ വാവേ …. (music) പൂവുപോൽ വിരിയുന്നുനീഅതു കണ്ടു ഞാനരികേകാറ്റു പോലെ നിനക്കു-പുന്തണലേകി നിന്നരികേനീ കൊതിച്ചതു പോലെ നിന്നിലെ ആശപൂവിടേവേനീല നീല നിലാവുപോൽമുഖമൊന്നു മിന്നിടവേനിറയുന്നിതെൻ മനമാകെയുംഉയിരെന്റെ … Read more

Varaha Roopam Lyrics Malayalam 2022| Kantara movie song

Varaha Roopam Lyrics Malayalam

Varaha Roopam Lyrics Malayalam (music) ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ…..വരാഹ രൂപം ദൈവ വരിഷ്ടംവരാഹ രൂപം… ദൈവ വരിഷ്ടംവരസ്മിത വദനം, ഉം.ഉം.ഉം……വജ്ര ദന്തധാരാ… രക്ഷ കവചം, ഉം.ഉം.ഉം (music) ശിവസംഭൂത… ഭുവി സംജാതനമ്പിദവ ഗിംബു കൊടുവവനീതാസാവീര ദൈവദ… മന സംപ്രീതബേദൂത നിന്ദേവു ആരാധിസുത, ആ ആ. പപ്പാ മഗരിസ മഗരിസ മഗരിസനിസ രിസാ സനി സരിഗമപപ്പാ മഗരിസ മഗരിസ മഗരിസഗനിസ രിസാ സനി സരിഗമ. ഗാഗ മാപാപനീ ദപദനിസ നിസാരീ സാരീ … Read more