crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Promalayalam »

(കാവാലയ്യ) Kavalayya Song lyrics in Malayalam 2023 JAILER , Rajinikanth, Tamannaah

Kavalayya Song lyrics in Malayalam

Kavalayya Song lyrics in Malayalam Kavalayya Song lyrics in Malayalam രാ യെ രാവെല്ല ലങ്കാ വുധേയ്റോബറിക്ക് രാവേ രാവേ …രാ നീ പത്താലേ തീ ആവുധേതീ പിടിക്ക രാവയ്യ വേ … മച്ചതാ മൊറച്ച അച്ചതാ കൊറച്ചഇച്ചതാ … Read more

ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നോരിക്കലും|Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam

Aararum Manasil Ninnorikkalum Lyrics in Malayalam ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻആവാത്ത വിധമുള്ളതാ…യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം ആരാരും മനസ്സില് നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാന്ആവാത്ത വിധമുള്ളതാ….യ എല്ലാംആഡംബരങ്ങളുമെല്ലാം കൂട്ടികെട്ടികൊണ്ടാടുന്ന ആനന്തമ്രിത കല്ലിയാ….ണം പൂരണപ്പാതിയുടെ നടുവില്അതിലക മടയുടെ മേടയിലെ പൂമുല്ല പന്തലും … Read more

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam 2023

ജിൽ ജിൽ ജിൽ (സുലൈഖ മൻസിൽ) Jil Jil Jil Song lyrics Malayalam

ജിൽ ജിൽ ജിൽ ആദ്യാനുരാഗക്കോള് (സുലൈഖ മൻസിൽ) (jil jil jil song lyrics malayalam) ആദ്യാനുരാഗക്കോള്തിരമാലയായോള്കരയെ കരയാതണയിക്കുന്നൊരാള് കനവിലെ കാടൊന്നിലെകാരാഗ്രഹക്കൂടൊന്നിലെകിനാപ്പനിക്കായ് മരുന്നോള് കൊതി കാരമുള്ളായി പിന്നെകടന്നലായിവിധി വേറെയൊന്നായി പിന്നെകടച്ചിലായി ആവേശം കൊള്ളുന്ന മോഹികളെആവോളം നൊന്തുള്ള മാനസരെകൊണ്ടോകാനായുള്ളോരു വാഹനമേതന്നാലേയടങ്ങാത്തൊരാഗ്രഹമേ മേലെ മിന്നും … Read more