(നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ) Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

നങ്ങേലിപ്പൂവേ Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download

Nangeli Poove Song lyrics malayalam Download Malikappuram Movie നങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെ ഒന്നായിപ്പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ നിന്നോടുകൂടെകണ്ണായി ഞാനില്ലേചെറു നാട്ടു പാതകളിൽകനവിന്റെ മാമലയിൽതളരാതെ നീ ചുമടേറവേതണലായി ഞനരികേനങ്ങേലിപ്പൂവേ കുന്നോളംദൂരെഒന്നായി പോവണ്ടേചങ്ങാതിവാവേ …

Read more