ഗണപതി ഹോമം വീട്ടില്‍ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ (Ganapathi Homam Malayalam)

Ganapathi Homam Malayalam ഒരു പുതിയ വീട് വച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം തുടങ്ങിയാലോ അതിനു മുന്‍പ് ഗണപതിയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന പതിവ് ഹൈന്ദവ ആചാര പ്രകാരം ഉണ്ട് . പിറന്നാളിന് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് മുന്‍പ് വരെ നാം വിളക്ക് കത്തിച്ചു മറ്റൊരു…