സുകന്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതി വിശദാംശങ്ങൾ|Sukanya Samriddhi Yojana Malayalam 2022 pdf Free Download Updated

Sukanya Samriddhi Yojana Details in Malayalam (ബാലിക സമൃദ്ധി യോജന)

Sukanya Samriddhi Yojana Malayalam
Sukanya Samriddhi Yojana

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന | സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഓൺലൈൻ ഫോം | സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന കാൽക്കുലേറ്റർ | സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പലിശ നിരക്ക് | സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന രജിസ്ട്രേഷൻ.

പെൺമക്കളുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്കീം വഴി, പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയും അതിൽ ഒരു തുക അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാം. ഈ തുകയ്ക്ക് സർക്കാരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പലിശ നൽകുന്നത്.

ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് ആദായനികുതി ഇളവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി കന്യാ യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രധാന വിവരങ്ങളും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നു. ഈ ലേഖനം വായിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇതുകൂടാതെ, Sukanya Samriddhi Yojana യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022 (Sukanya Samriddhi Yojana 2022)

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന . ഇതൊരു സേവിംഗ്സ് പ്ലാനാണ്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്,പെൺകുട്ടികൾക്ക് 10 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ പരിധി ₹250 ഉം പരമാവധി പരിധി ₹1.5 ലക്ഷവുമാണ്. മകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ വേണ്ടി ഈ നിക്ഷേപം നടത്താം. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ, നിക്ഷേപത്തിന് 7.6% പലിശ സർക്കാർ നൽകും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് നികുതി ഇളവും നൽകും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണിത്. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെയോ വാണിജ്യ ശാഖയുടെയോ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ശാഖയിൽ തുറക്കാവുന്നതാണ്. സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് മകൾക്ക് 21 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെയോ 18 വയസ്സിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വരെയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. 18 വയസ്സിനു ശേഷം മകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാം.

Table of Contents

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വഴി പണം നിക്ഷേപിക്കാം

ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നടത്തുന്ന സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, പെൺമക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനുമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതാണ്. ഈ സ്കീം പ്രകാരം പണം അടയ്ക്കുന്നതിന്പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വഴി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും. ഇപ്പോൾ മറ്റ് ബാങ്കുകളെ പോലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും ഡിജിറ്റൽ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് സേവനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൂലം ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈൻ വഴി പണം കൈമാറാം.

ഈ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോലും പോകേണ്ടതില്ല. ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവ വഴി വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം കൂടാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഏത് സ്കീമിലും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.

സുകന്യ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല

മകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു സാധാരണ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മകൾക്ക് 10 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത്. നേരത്തെ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പ്രതിവർഷം 250 രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഈ കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കീമിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായി കണക്കാക്കില്ല. ഇതുകൂടാതെ, കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് ബാധകമായ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് പലിശ നൽകുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യും.

IPPB ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു

ഐപിപിബി ആപ്പും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഇടപാടുകാരുടെ സൗകര്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഈ ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈനായി പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്‌ക്കൊപ്പം മറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്‌കീമുകളിലും പണം നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും. വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ആപ്പ് വഴി ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. ഈ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ ഹൈലൈറ്റുകൾ

പദ്ധതിയുടെ പേര്സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന
ആരംഭിച്ചത്കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ഗുണഭോക്താവ്പെൺകുട്ടികൾ
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യംപെൺമക്കളുടെ ശോഭനമായ ഭാവി
ഗ്രേഡ് ഓർഡർകേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്www.indiapost.gov.in

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം എത്ര പെൺമക്കൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും?

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022 പ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ. ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇരട്ട പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രത്യേകം ലഭിക്കും, അതായത് ആ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്ക് പ്രയോജനം നേടാനാകും. ഇരട്ട പെൺമക്കളുടെ കണക്ക് ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നൽകും.ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മകളുടെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ മകളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ തുറക്കാം.10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഈ സ്കീമിലൂടെ തുറക്കാൻ സാധിക്കൂ . ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചത്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പലിശ നിരക്ക്

പെൺമക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ കാമ്പെയ്‌നിന് കീഴിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ചതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാം. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും ബാങ്കിലും സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാം. 1961 ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ 1.5 ലക്ഷം വരെ നികുതി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു.

ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് നേരത്തെ 8.4% ആയിരുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ 7.6% ആയി കുറഞ്ഞു. ഈ സ്കീം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം പെൺകുട്ടി ഒരു NRI (Non Resident Indian) ആണെങ്കിൽ പലിശ നൽകില്ല. പലിശ നിരക്ക് ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന വായ്പ

സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിവിധ പിപിഎഫ് സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിൽ വായ്പകൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ മറ്റ് പിപിഎഫ് സ്കീം പോലെ വായ്പ ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പദ്ധതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പിൻവലിക്കൽ 50% മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പിൻവലിക്കലുകൾ നടത്താം. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ തുക ഉപയോഗിക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ 10 പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

 1. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ സ്കീമിലൂടെ 7.6% പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്നു കൂടാതെ ആദായനികുതി നിയമം 1961-ലെ സെക്ഷൻ 80C പ്രകാരം ആദായനികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 2. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് 250 രൂപയും പരമാവധി 150000 രൂപയും നിക്ഷേപിക്കാം.
 3. പെൺകുട്ടിക്ക് 10 വയസ്സ് ആകുന്നതുവരെ ഈ അക്കൗണ്ട് രക്ഷകർത്താക്കളുടെ പേരിൽ തുറക്കാവുന്നതാണ്.
 4. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഫോം, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ, KYC രേഖകൾ മുതലായവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 5. അക്കൗണ്ട് ഉടമ കൃത്യസമയത്ത് തുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 50 രൂപ പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.
 6. പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം. 18 വയസ്സിനു ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാം.
 7. അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരിക്കുകയോ അക്കൗണ്ട് ഉടമ വിദേശത്ത് താമസമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
 8. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ വായ്പാ സൗകര്യം നൽകുന്നില്ല.
 9. ഈ സ്കീം അക്കൗണ്ട് 21 വർഷം വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.
 10. സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ആന്ധ്രാ ബാങ്ക്, അലഹബാദ് ബാങ്ക്, പിഎൻബി ബാങ്ക്, ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, കാനറ ബാങ്ക്, ബറോഡ ബാങ്ക്, ദേനാ ബാങ്ക്, തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത ബാങ്കുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കോ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കോ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഈ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന നടപടിക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 • ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്‌ബുക്കും KYC രേഖകളുമായി നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കോ ബാങ്കിലേക്കോ പോകണം. കൈമാറ്റ സമയത്ത് പെൺകുട്ടി ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.
 • ഇതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്കും KYC രേഖയും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായി ബാങ്കിനെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനെയും അറിയിക്കുകയും വേണം.
 • ഇതിനുശേഷം മാനേജർ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥന നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ, ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.
 • ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥന എടുത്ത് പുതിയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ പോയി ഈ രേഖകളെല്ലാം അവിടെ സമർപ്പിക്കണം.
 • ഐഡന്റിറ്റിയുടെയും വിലാസത്തിന്റെയും തെളിവിനായി നിങ്ങൾ KYC രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പാസ്ബുക്ക് നൽകുകയും, അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
 • ഇതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ പുതിയ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഡിസംബർ അപ്ഡേറ്റ്

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് നടത്തിവരുന്ന ഒമ്പത് തരം സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ് സ്കീം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, 5 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ്, കിസാൻ വികാസ് പത്ര, സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിംഗ്സ് എന്നിവയാണ് ഈ 9 തരം സ്കീമുകൾ. ഈ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെയെല്ലാം പലിശ നിരക്ക് സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നു. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ നിലവിൽ 7.6 ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക്.

ഒരു കുടുംബത്തിലെ പരമാവധി രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടിക്ക് 21 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി തുക ലഭിക്കും. ഭാവിയിലും ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ 7.6 ശതമാനം പലിശ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ ഇരട്ടിയാകാൻ 9.4 വർഷമെടുക്കും.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും തുറക്കൽ പ്രക്രിയ

ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ചതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനും 10 വയസ്സിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 250 രൂപയും പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപയും അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ തുടരുന്നതിന് ഗുണഭോക്താവിന് പ്രതിവർഷം 250 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം. ഗുണഭോക്താവ് പ്രതിവർഷം 250 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും.

 • അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി, ഗുണഭോക്താവ് തന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ പോകണം. ഇതിനുശേഷം, ഗുണഭോക്താവ് അക്കൗണ്ട് പുനരുജ്ജീവന ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുകയും കുടിശ്ശികയുള്ള തുക നൽകുകയും വേണം.
 • നിങ്ങൾ 2 വർഷമായി ₹ 250 അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കരുതുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ₹ 500 അടച്ച് പ്രതിവർഷം ₹ 50 പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. 2 വർഷത്തെ പിഴ 100 രൂപ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിൽ 2 വർഷമായി കുറഞ്ഞ തുക അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ₹ 600 നൽകേണ്ടിവരും. രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 500 രൂപയും രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് 100 രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി പദ്ധതി പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്

രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു, RBI റിപ്പോ നിരക്ക് കുറച്ചതിന് ശേഷം, SSY ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ പലിശ നിരക്ക് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഓഫീസ് ആവർത്തന നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും (ആർഡി) 1-3 വർഷത്തേക്കുള്ള ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾക്കും പലിശ നിരക്ക് 1.4 ശതമാനവും പിപിഎഫും എസ്എസ്വൈയും 0.8 ശതമാനവും കുറച്ചു.സുകന്യ സമൃദ്ധി സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചതിന് ശേഷം, ഗുണഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നൽകുന്ന വാർഷിക പലിശ നിരക്ക് മുമ്പത്തെ 8.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 7.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ അഞ്ച് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.

ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഒരു വ്യക്തി ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 250 രൂപയെങ്കിലും സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടായി കണക്കാക്കും. 2019 ഡിസംബർ 12-ന് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന അതേ പലിശ നിരക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകും. ഇതോടൊപ്പം സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിൽ 8.7% കൂടാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിന് 4% പലിശ ലഭിക്കും.

അകാല അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ

ഈ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച്, പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ മെച്യൂരിറ്റി കാലയളവിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള സഹതാപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മാരകമായ അസുഖത്തിന് അക്കൗണ്ട് ഉടമ ചികിത്സയിൽ കഴിയേണ്ടിവരികയോ രക്ഷിതാവ് മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് സിമ്പതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.

അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം

ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അക്കൗണ്ട് ഉള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, നേരത്തെ ഈ പ്രായം 10 ​​വയസ്സായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ രക്ഷിതാവ് പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം.

രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പുതിയ ചട്ടം അനുസരിച്ച്, ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെൺമക്കളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അധിക രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മകളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം സത്യവാങ്മൂലം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022 ലെ പലിശ നിരക്ക്

സാമ്പത്തിക വർഷംപലിശ നിരക്ക്
2014 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ9.1%
2015 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ9.2%
2016 ഏപ്രിൽ 1 – ജൂൺ 308.6%
2016 ജൂലൈ 1 -സെപ്റ്റംബർ 30 8.6%
2016 ഒക്ടോബർ 1 – ഡിസംബർ 318.5%
2018 ജനുവരി 1 – മാർച്ച് 318.3%
2018 ഏപ്രിൽ 1 – ജൂൺ 308.1%
2018 ജൂലൈ 1 -സെപ്റ്റംബർ 308.1%
2018 ഒക്ടോബർ 1 – ഡിസംബർ 318.1%
2021 ജൂലൈ 1 മുതൽ7.6%

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ പണം നിക്ഷേപിക്കാം

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022 അക്കൗണ്ടിന്റെ തുക പണമായോ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായോ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് വഴിയോ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നിലവിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ നിക്ഷേപിക്കാം. ഈ എളുപ്പവഴികളിലൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തന്റെ മകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാം.

SSY സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന മെച്യൂരിറ്റിയും ഭാഗിക പിൻവലിക്കലും

21-ാം വയസ്സിൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് മെച്യൂർ ആകുമെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു, എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. അക്കൗണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ മാത്രമേ തുക പിൻവലിക്കാൻ കഴിയൂ. അതിനുശേഷം തുക ഉപരിപഠനത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് അകാല ക്ലോഷർ അനുവദനീയമാണ്.അതിനായി യോഗ്യതയുള്ള അതോറിറ്റി നൽകുന്ന മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.തുടർന്ന് ബാക്കി തുക രക്ഷിതാവിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക?

അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും കാണിക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക പലിശ സഹിതം മകളുടെ രക്ഷിതാവിന് തിരികെ നൽകും. ഇതുകൂടാതെ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് 5 വർഷത്തിനു ശേഷവും ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്ക് നൽകും. മകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 50% തുക പിൻവലിക്കാനും കഴിയും. മകൾക്ക് 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പിൻവലിക്കൽ നടത്താനാകൂ.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം നിക്ഷേപം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ചില കാരണങ്ങളാൽ അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം തുക നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ പ്രതിവർഷം 50 രൂപ പിഴ അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. ഇതോടെ എല്ലാ വർഷവും കുറഞ്ഞ തുക നൽകേണ്ടിവരും. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിന് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിന് തുല്യമായ പലിശ നിരക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കു, അതായത് 4 ശതമാനം.

പ്രധാനമന്ത്രി കന്യാ യോജന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ആദായനികുതി നിയമം 1961 ലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയും പലിശയും കാലാവധി പൂർത്തിയാകാനുള്ള തുകയും നികുതി രഹിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നൽകുന്ന സംഭാവനയ്ക്ക് സർക്കാർ ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പ്രതിവർഷം 150000 രൂപ വരെയാണ്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • ആദായനികുതി നിയമം അനുസരിച്ച്, ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും നികുതിയിളവിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹമാണ്. SSY-ന് പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം നികുതിയിളവ് അനുവദനീയമാണ്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ മികച്ച പലിശ നൽകപ്പെടുന്നു , അത് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഈ സമ്പാദിച്ച പലിശയ്ക്ക് നികുതി ഈടാക്കില്ല. പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ പരമാവധിയാക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
 • പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ​​നിയമപരമായ രക്ഷിതാവിനോ നികുതി ഇളവ് അവകാശപ്പെടാം. ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം ഒരു നിക്ഷേപകന് മാത്രമേ നികുതി ഇളവിന് അർഹതയുള്ളൂ.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന കാൽക്കുലേറ്ററും കൂടുതലോ കുറവോ തുകയുടെ പേയ്‌മെന്റും

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി കാൽക്കുലേറ്റർ വഴി നിങ്ങളുടെ മെച്യൂരിറ്റി തുക കണക്കാക്കാം.
 • പ്രതിവർഷം നടത്തിയ നിക്ഷേപവും നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പലിശനിരക്കും പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ മെച്യൂരിറ്റി തുക നൽകും.
 • ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപകൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടാകും. 50 രൂപ പിഴയടച്ച് അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കാം.
 • നിക്ഷേപകൻ പരമാവധി തുകയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അധിക തുകയ്ക്ക് പലിശ നൽകില്ല.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022-ന്റെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ

പെൺമക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനുമായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മകളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാം. ഈ പദ്ധതിയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും ബാങ്കിലും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കുടുംബത്തിലെ പരമാവധി രണ്ട് പെൺ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പെൺ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടും തുറക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, കുറഞ്ഞത് 250 രൂപയ്ക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ₹ 250 മുതൽ പരമാവധി ₹ 1.5 ലക്ഷം വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ 7.6% പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • സെക്ഷൻ 80C ആദായനികുതി നിയമപ്രകാരം ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നികുതി ഇളവും ലഭ്യമാണ്.
 • ഈ സ്കീം വഴി ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേണുകളും നികുതി രഹിതമാണ്.
 • മകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിൽ നിന്ന് തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാം.
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന എന്നത് പെൺമക്കൾക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയാണ്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ഗുണഭോക്താവിന് ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, എസ്ബിഐ, ഐസിഐസിഐ, പിഎൻബി, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി തുടങ്ങി എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും മകൾക്കായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ബാങ്കുകൾ

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അധികാരപ്പെടുത്തിയ മൊത്തം 28 ബാങ്കുകളുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാങ്കുകളിൽ SSY അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ഈ സ്കീം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

 • അലഹബാദ് ബാങ്ക്
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI)
 • ആക്സിസ് ബാങ്ക്
 • ആന്ധ്ര ബാങ്ക്
 • ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര (BOM)
 • ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (BOI)
 • കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക്
 • സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി.ബി.ഐ.)
 • കാനറ ബാങ്ക്
 • ദേനാ ബാങ്ക്
 • ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (BOB)
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പട്യാല (SBP)
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ (SBM)
 • ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് (IOB)
 • ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്
 • പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് (PNB)
 • ഐഡിബിഐ ബാങ്ക്
 • ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്
 • സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക്
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബിക്കാനീർ ആൻഡ് ജയ്പൂർ (SBBJ)
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ (SBT)
 • ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് (OBC)
 • സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് (SBH)
 • പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ദ് ബാങ്ക് (PSB)
 • യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
 • UCO ബാങ്ക്
 • യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
 • വിജയ് ബാങ്ക്

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പാസ്ബുക്ക്

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുറന്നതിന് ശേഷം അപേക്ഷകന് പാസ് ബുക്കും നൽകും.
 • അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി, പെൺകുട്ടിയുടെ ജനനത്തീയതി, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്, വിലാസം, നിക്ഷേപിച്ച തുക എന്നിവ ഈ പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും പലിശ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പാസ്ബുക്ക് ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ നൽകണം.
 • അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പാസ്ബുക്ക് ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് .

പ്രധാനമന്ത്രി കന്യാ യോജന 2022 ന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

 • ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം രാജ്യത്തെ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കും.
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം, പെൺകുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് 10 വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ അവർക്കായി ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.
 • പ്രധാനമന്ത്രി കന്യാ യോജന 2022 പ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കാം.
 • ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ ഉപയോഗിക്കാം.
 • ഏത് ബാങ്കിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീം എളുപ്പത്തിൽ ആരംഭിക്കാം.
 • ഈ സ്കീം പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ്.
 • ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.
 • അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പതിനാല് വർഷം തികയുന്നത് വരെ നിക്ഷേപകന് പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന (SSY) 2022 ആവശ്യമായ രേഖകൾ (യോഗ്യത)

 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ, പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം 10 ​​വർഷത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.
 • ആധാർ കാർഡ്.
 • കുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഫോട്ടോ.
 • പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • വീട് അഡ്രസ് ((address prof)
 • നിക്ഷേപകൻ (മാതാപിതാവോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാവോ) അവരുടെ പാൻ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന രേഖകൾ

 • അപേക്ഷ ഫോം
 • പെൺകുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • നിക്ഷേപകന്റെ ഐഡി തെളിവ്
 • നിക്ഷേപകന്റെ റസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 • ബാങ്കോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് രേഖകൾ.

പരമാവധി കുറഞ്ഞ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് 250 രൂപയ്ക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.
 • ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ഗുണഭോക്താവ് 250 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം.
 • പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 250 രൂപ നിക്ഷേപം അക്കൗണ്ട് ഉടമ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടാകും. അക്കൗണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയായ 250 രൂപയും ₹50 പിഴയും അടച്ച് അക്കൗണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ പരമാവധി 150000 രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, രക്ഷിതാവ് ഫോം-1, മകളുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാൻ കാർഡ്, രക്ഷിതാവിന്റെ ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ 15 വർഷത്തേക്ക് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം.

മെച്യൂരിറ്റി, നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ, പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ 21 വർഷത്തിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോഴോ വിവാഹത്തിനോ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
 • പലിശ നിരക്ക് ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ അറിയിക്കും. 2021 ജനുവരി മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെയുള്ള ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് 7.6% ആണ്.
 • ഈ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള പലിശ തുക സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള നിക്ഷേപം സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതി രഹിതമാണ്. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയും മെച്യൂരിറ്റി തുകയും നികുതി രഹിതമാണ്.

അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് അകാലത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം (അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് 5 വർഷത്തിന് ശേഷം).
 • അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
 • അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അസുഖം വന്നാൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.
 • അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ രക്ഷിതാവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ലഭ്യമായ ബാലൻസ് പരമാവധി 50% വരെ പിൻവലിക്കാം. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പിൻവലിക്കൽ.
 • പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോഴോ പത്താം ക്ലാസ് പാസായതിന് ശേഷമോ (ഏത് നേരത്തെയാണോ അത്) ഈ പിൻവലിക്കൽ നടത്താം.
 • അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തവണകളായി പിൻവലിക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • രാജ്യത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ആരംഭിച്ചത്.
 • ആദായനികുതി നിയമം 80C പ്രകാരമുള്ള കിഴിവും ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ നൽകുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം മകളുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു.
 • മകൾക്ക് 10 വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത്.
 • ഓരോ കുടുംബത്തിലും രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ മാത്രമേ തുറക്കാൻ കഴിയൂ.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും ആധാർ നമ്പർ, പാൻ നമ്പർ തുടങ്ങിയ ചില പ്രധാന രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 250 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം.
 • മിനിമം നിക്ഷേപം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അക്കൗണ്ട് ഡിഫോൾട്ടാകും.
 • വീഴ്ച വരുത്തിയ അക്കൗണ്ട് 15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും തുറക്കാം.
 • ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞത് 250 രൂപയിൽ കുറയാതെ നിക്ഷേപിക്കണം.
 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 150000 രൂപ ആണ്.
 • നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 7.60% പലിശ സർക്കാർ നൽകുന്നു.
 • പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, അക്കൗണ്ടിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പായി തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാം.
 • പെൺകുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി, അക്കൗണ്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാം, പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ തുകയുടെ ബാക്കി 50% പിൻവലിക്കാം.
 • അക്കൗണ്ട് തുറന്ന തീയതി മുതൽ 21 വർഷത്തെ കാലയളവിന് ശേഷം സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് പൂർണമാകുന്നതാണ്.
 • പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയാകുമ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന 2022 അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം

 • ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ആദ്യം സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം.
 • ഇതിനുശേഷം, അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ഫോമിനൊപ്പം അറ്റാച്ചുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 • തുടർന്ന് അപേക്ഷാ ഫോറവും രേഖകളും ആവശ്യമുള്ള ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ തുക സഹിതം സമർപ്പിക്കണം

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന Calculator pdf

ഒരു ഉദാഹരണമായി, 21 വർഷത്തെ പ്ലാൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷകന് ലഭിക്കുന്ന തുകകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്

തുക (വാർഷികം)തുക (14 വയസ്സ്)മെച്യൂരിറ്റി തുക (21 വർഷം)
10001400046821
20002800093643
500070000234107
10000140000468215
20000280000936429
500007000002341073
10000014000004682146
12500017500005852683
15000021000007023219

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്. ഇതിന് കീഴിൽ നിക്ഷേപത്തിന് 7.6 ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുടെ പാസ്ബുക്ക് ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാം. നിലവിൽ 25 ലധികം ബാങ്കുകൾ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ബാങ്കുകൾ സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. ഇതിനുശേഷം പാസ്ബുക്ക് ബാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പാസ്ബുക്ക് വഴി പരിശോധിക്കാം. ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഡിജിറ്റലായോ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴിയോ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. കീ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന നടപടിക്രമം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 • ആദ്യം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾ ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഇതിനുശേഷം ഹോം പേജ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കും.
 • ഇനി Confirm Balance എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
 • Confirm Balance എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ ഉടൻ തന്നെ സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടിന്റെ തുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
 • സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർഗ്ഗമാണിത്.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ വായ്പ തുക എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം, പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് തുകയുടെ 50% പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിവാഹത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

കുടുംബത്തിലെ എത്ര പെൺമക്കൾക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രയോജനം ലഭിക്കും?

കുടുംബത്തിലെ 2 പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കൂ. എന്നാൽ മകളുടെ പ്രായം 10 ​​വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം.

ആരുടെ കീഴിലാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന ആരംഭിച്ചത്?

ബേഠി പഠാവോ, ബേഠി ബച്ചാവോ എന്ന പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന

സ്കീമിന് കീഴിൽ എത്ര രൂപ ഉപയോഗിച്ച് സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പ്രകാരം 250 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം. ഓരോ വർഷവും 250 മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7.6% പലിശ ലഭിക്കും.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

സുകന്യ സമൃദ്ധിയുടെ പുതിയ ചട്ടം അനുസരിച്ച് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിവരങ്ങൾക്ക് ലേഖനം വായിക്കുക.

സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ പണം നിക്ഷേപിക്കാം?

മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴിയോ കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം വഴി ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് തുക നിക്ഷേപിക്കാം.

പദ്ധതി പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും തുക നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച തുക ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെടും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും തുറക്കാൻ കഴിയും. അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കോ ബാങ്കിലേക്കോ പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീ-ഓപ്പൺ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ബാക്കി തുക പിഴയോടെ നിക്ഷേപിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും 50 രൂപയാണ് പിഴ തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ, താഴെ കാണുന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായമിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.

Read More Schemes: