crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> മനസ്സോ ഇപ്പോ തണ്ടിയടിക്കിതു|Tum Tum Song Lyrics In Malayalam Free Download Enemy Tamil Movie 2021 »

മനസ്സോ ഇപ്പോ തണ്ടിയടിക്കിതു|Tum Tum Song Lyrics in Malayalam Free Download Enemy Tamil Movie 2021

Tum Tum Song Lyrics in Malayalam

Song: Tum Tum
Music: Thaman S
Singer: Sri Vardhini, Aditi, Satya Yamini, Roshini, Tejaswini
Lyrics: Vivek

Tum Tum Song Lyrics in Malayalam
Tum Tum Song Lyrics in Malayalam

Tum Tum Song Lyrics in Malayalam

ആഹാ….ആ…..ആ….
ആഹാ….ആ…..ആ….

മനസ്സോ ഇപ്പോ തണ്ടിയടിക്കിതു
മാമൻ നടയ്ക്കു മത്തല ടം. ടം
മത്തല ടം. ടം
മത്തല ടം. ടം
സിരിപ്പോ ഇല്ല മിന്നൽ അടിക്കിത്
ആസൈ പൊന്നുക്ക് അച്ചട ടം. ടം
അച്ചട ടം. ടം
അച്ചട ടം. ടം

പുതുസാ ഒര് വെക്കം മോളയ്ക്കിതു
പുടിച്ചാ ഒരു വെപ്പം അടിക്കിത്
വെട്ടി ഒന്ന് സേലയെത്താൻ
കട്ടി കിട്ടു സിക്കി തവിക്കിത്

മാല ടം ടം മഞ്ഞര ടം ടം
മാത്ത്‌ അടിക്ക മംഗള ടം ടം
ഓല ടം ടം ഒതക്ക് ടം ടം
ഓങ്ങി തട്ടിക്കു ഓത്തിക ടം ടം

മാല ടം ടം മഞ്ഞര ടം ടം
മാത്ത്‌ അടിക്ക മംഗള ടം ടം
ഓല ടം ടം ഒതക്ക് ടം ടം
ഓങ്ങി തട്ടിക്കു ഓത്തിക ടം ടം

ആഹാ….ആ…..ആ….
ആഹാ….ആ…..ആ….

മനസ്സോ ഇപ്പോ തണ്ടിയടിക്കിതു
മാമൻ നടയ്ക്കു മത്തല ടം. ടം
മത്തല ടം. ടം
മത്തല ടം. ടം
ടം. ടം ടം. ടം
ടം. ടം ടം. ടം

ഓല ടം ടം ഒതുക്ക് ടം ടം
ആഹാ….ആ…..ആ….
ആഹാ….ആ…..ആ….
ഓങ്ങി തട്ടിക്കു ഓത്തിക ടം ടം

നീയും വന്ത നല്ല നേരം
സേത്തൻ ആരംബം ആകുമെ
ഉന്നെ കൈ പുടിച്ച ഇന്ത നാള്
പണ്ടിക തേദിയിൽ സെരുമെയ്
അസഞ്ചാ വന്ത് നിതിര കെടുക്കും
സിത്തമ്മ കോയില് സിത്തിരമേ

നെനപ്പാ വന്ത് സക്കരം സുത്തുര
അത്തര് കൊത്തുന രത്‌നമേ
വാഴ സെഴിക്ക വാക്കു പാലിക്ക
വാങ്ങും സന്ദനം വാസം കോഴയ്ക്ക
വേട്ട് കിഴിക്ക കൂട്ടം കുദിക്ക
നെഞ്ചം രണ്ടും പട്ടുന്നു ഒട്ടിക്ക

മാല ടം ടം മഞ്ഞര ടം ടം
മാത്ത്‌ അടിക്ക മംഗള ടം ടം
ഓല ടം ടം ഒതക്ക് ടം ടം
ഓങ്ങി തട്ടിക്കു ഓത്തിക ടം ടം

മാല ടം ടം മഞ്ഞര ടം ടം
മാത്ത്‌ അടിക്ക മംഗള ടം ടം
ഓല ടം ടം ഒതക്ക് ടം ടം
ഓങ്ങി തട്ടിക്കു ഓത്തിക ടം ടം

ആഹാ….ആ…..ആ….
ആഹാ….ആ…..ആ….

Divo Music

Tum Tum Song Lyrics in English

Manaso Ippo Thadhiyadikkudhu
Maaman Nadaikku
Mathala Tum Tum
Mathalaa Tum Tum
Mathalaa Tum Tum
Mathalaa Tum Tum

Sirippo Illa Minnaladikkidhu
Aasa Ponnakku
Atchadha Tum Tum
Atchadhaa Tum Tum
Atchadhaa Tum Tum
Atchadhaa Tum Tum

Pudhusa Oru Vetkam Molaikkidhu
Pudicha Oru Veppamadikkidhu
Vetti Onnu Selayaththaan
Katti Kittu Sikki Thavikkidhu

Maala Tum Tum
Manjara Tum Tum
Maathu Adikka
Mangala Tum Tum

Ola Tum Tum
Odhukku Tum Tum
Ongi Thattikku
Oththiga Tum Tum

Maala Tum Tum
Manjara Tum Tum
Maathu Adikka
Mangala Tum Tum

Ola Tum Tum
Odhukku Tum Tum
Ongi Thattikku
Oththiga Tum Tum

Manaso Ippo Thadhiyadikkudhu
Maaman Nadaikku
Mathala Tum Tum
Mathala Tum Tum
Mathala Tum Tum

Tum Tum, Tum Tum
Tum Tum, Tum Tum

Ola Tum Tum
Odhukku Tum Tum
Ongi Thattikku
Oththiga Tum Tum

Neeyum Vandha
Nalla Neram
Satten Aarambam Aagumey

Unna Kaipudichcha
Indha Naalu
Pandiga Thedhiyil Serumey

Aasanja Vandhu
Nithira Kedukkum
Sithanna Koyilu Sithiramey

Nenappa Vandhu
Sakkaram Suththura
Aththaru Kottuna Rathunamey

Vaazha Sezhikka Vaaku Palikka
Vaangum Sandhanam
Vaasam Kozhaikka

Vettu Kizhikka
Kootam Kudhuikka
Nenjam Rendum Pattunu Ottikkaa

Maala Tum Tum
Manjara Tum Tum
Maathu Adikka
Mangala Tum Tum

Ola Tum Tum
Odhukku Tum Tum
Ongi Thattikku
Oththiga Tum Tum

Maala Tum Tum
Manjara Tum Tum
Maathu Adikka
Mangala Tum Tum

Ola Tum Tum
Odhukku Tum Tum
Ongi Thattikku
Oththiga Tum Tum

Tum Tum Song Lyrics in Tamil

மனசோ இப்போ தந்தியடிக்குது
மாமன் நடைக்கு மத்தல டம் டம்
மத்தல டம் டம் மத்தல டம் டம்

சிரிப்போ இல்ல மின்னலடிக்கிது
ஆச பொண்ணுக்கு அட்சத டம் டம்
அட்சத டம் டம் அட்சத டம் டம்

புதுசா ஒரு வெட்கம் மொளைக்கிது
புடிச்சா ஒரு வெப்பமடிக்கிது
வேட்டி ஒண்ணு சேலையத்தான்
கட்டி கிட்டு சிக்கி தவிக்கிது

மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம்
மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம்
ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம்
ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம்

மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம்
மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம்
ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம்
ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம்

மனசோ இப்போ தந்தியடிக்குது
மாமன் நடைக்கு மத்தல டம் டம்
மத்தல டம் டம் மத்தல டம் டம்

ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம்
ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம்

நீயும் வந்தா நல்ல நேரம்
சட்டென ஆரம்பம் ஆகுமே
உன்ன கைப்புடிச்சா இந்த நாளு
பண்டிக தேதியில் சேருமே

அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும்
சித்தன்ன கோயிலு சித்திரமே
நெனப்பா வந்து சக்கரம் சுத்துர
அத்தரு கொட்டுன ரத்துனமே

வாழ செழிக்க வாக்கு பழிக்க
வாங்கும் சந்தனம் வாசம் கொழைக்க
வேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க
நெஞ்சம் ரெண்டும் பட்டுனு ஒட்டிக்க

மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம்
மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம்
ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம்
ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம்

மால டம் டம் மஞ்சர டம் டம்
மாத்து அடிக்க மங்கள டம் டம்
ஓல டம் டம் ஒதுக்கு டம் டம்
ஓங்கி தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம்

More Lyrics: