എന്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്| What is Share Market in malayalam

ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ stock market എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പല മാർക്കറ്റുകളുടെയും എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെയും ഒരു ശേഖരമാണ്, അവിടെ ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ഓഹരികൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

എന്താണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്| What is Share Market in malayalam

Share Market In Malayalam

ഇക്വിറ്റി, ഡിബഞ്ചറുകൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഡെറിവേറ്റീവുകൾ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ എന്നിവ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്.

നിരവധി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിപണിയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും. ചില ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുഴുവൻ പണവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ആയ സ്ഥലമാണിത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുക എന്നതിനർത്ഥം ആ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമയാകുക എന്നാണ്.

ഓഹരി വിപണിയിൽ എപ്പോൾ ഓഹരികൾ വാങ്ങണം

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾ ആദ്യം നേടണം. നിങ്ങളുടെ പണം ഏത് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കും.

ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കുക , അറിവ് ശേഖരിക്കുക, എന്നിട്ട് മാത്രം പോയി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വർദ്ധിച്ചതോ ഇടിഞ്ഞതോ എന്നറിയാൻ, നിങ്ങൾക്ക് Economic Times പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് NDTV ബിസിനസ് ന്യൂസ് ചാനലും കാണാം.

ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് shares വാങ്ങിക്കേണ്ടത്

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾ ആദ്യം നേടണം. നിങ്ങളുടെ പണം ഏത് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ലഭിക്കും. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കണം.

നിങ്ങളുടെ പണം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ, Zerodha, Upstox,Sharekhan,Angel Broking പോലെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. ഇതിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും അതിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങാനും കഴിയും.

നിക്ഷേപത്തിന് ആവശ്യമായ അക്കൗണ്ടുകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 1. Demat Account
 2. Trading Account

ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പണം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിനും രണ്ട് വഴികളുണ്ട്, ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് പോയി ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വഴി.

നമ്മുടെ പണം ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഷെയർ പണം ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

കാരണം കമ്പനി ലാഭമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പണവും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല, നിങ്ങളുടെ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ​​.ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.

ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, തെളിവിനായി, പാൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും address proof ഉം ആവശ്യമാണ്.

നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രോക്കറെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കാരണം ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പിന്തുണ ലഭിക്കും, രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപമനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല കമ്പനി അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട്, അവ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (ബിഎസ്ഇ), നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (എൻഎസ്ഇ), ഇവിടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രോക്കർമാർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ അംഗങ്ങളാണ്, അവരിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഓഹരി വിപണിയിൽ നേരിട്ട് പോയി നമുക്ക് ഒരു ഓഹരിയും വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയില്ല.

ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ഓഹരികൾ വാങ്ങാം

ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ വാലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ ആവശ്യത്തിനായി മാത്രം വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാലറ്റ് കൂടിയാണ് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്.

മറ്റ് വാലറ്റുകളെപ്പോലെ നമുക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇത് വിറ്റതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ലാഭം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം.

ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടും ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗും ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

 • പാൻ കാർഡ്
 • ആധാർ കാർഡ്
 • പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 • അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ബുക്ക്

ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന ടിപ്‌സുകൾ

 • ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്, ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
 • നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണെന്നും മനസിലാക്കുക . കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് നല്ലതാണോ അല്ലയോ? കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മനസിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ആ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച എപ്രകാരമാണ് ? മൊത്തത്തിൽ, നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം , അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാവൂ.
 • നിക്ഷേപകർ നല്ല അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളുള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ പണം നിക്ഷേപിക്കാവൂ.
 • ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ. വിപണി വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ല വരുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപ മനോഭാവം നിലനിർത്തണം.
 • നിക്ഷേപകർ അത് വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യ വില നിശ്ചയിക്കണം. വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് ലക്ഷ്യ വിലയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ വിൽക്കാവൂ.

ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം (How to learn the stock market IN malayalam)

 1. ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക

എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് ശരിയായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കണം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പണം അതിൽ നിക്ഷേപിക്കൂ. ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത്.

2. സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക

എപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ചാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുത്തു പഠിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബ്ലോഗുകൾ ഇൻറർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

3. അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുക.

എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും പോലെ, ഷെയർ മാർക്കറ്റിനും ചില അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് എല്ലാ നിക്ഷേപകരും മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പണം ഷെയർ മേക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയൂ.

4. നല്ല കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുക.

ഒരിക്കലും ആരുടേയും വ്യാമോഹത്തിൽ വീഴരുത്. നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിക്ഷേപിക്കണം.

ഓഹരി വിപണി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.

 1. ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ
 2. ഓഹരി ഉടമ
 3. ആവശ്യവും വിതരണവും
 4. വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ മുതലായവ.

സെക്യൂരിറ്റികളും സൂചികകളും?

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കരുതുന്നത് ഓഹരികൾ മാത്രമാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നതെന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഓഹരികൾ പോലെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് നിരവധി സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട്.

എന്താണ് സെൻസെക്സ്? what is Sensex in malayalam

ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു സൂചികയാണ് സെൻസെക്‌സ്, ബിഎസ്‌ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മികച്ച 30 കമ്പനികളുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ (കമ്പനികളുടെ മൊത്തം മൂല്യം) അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെൻസെക്‌സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

സെൻസെക്സ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, ബിഎസ്ഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മിക്ക കമ്പനികളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

എന്താണ് നിഫ്റ്റി? what is nifty in malayalam

നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു സൂചികയാണ് നിഫ്റ്റി, എൻഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മികച്ച 50 കമ്പനികളുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

നിഫ്റ്റി വർദ്ധിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എൻഎസ്ഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്നും നിഫ്റ്റി കുറഞ്ഞാൽ എൻഎസ്ഇയുടെ കമ്പനികൾ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു.

എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ? what is Mutual Funds in malayalam

ഷെയറുകളിലും ബോണ്ടുകളിലും ഉള്ള ഒരു തരം പരോക്ഷ നിക്ഷേപമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നത് സ്വന്തം ഓഹരികൾ നൽകുന്ന ഒരു തരം സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ്, അത് ആളുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ വാങ്ങുകയും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവരുടെ അറിവ്, അനുഭവം, ധാരണ, വിശകലനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജർമാർ നിക്ഷേപിച്ച തുക വിവിധ ഷെയറുകളിലും മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം, പ്രൊഫഷണൽ ഫണ്ട് മാനേജർമാർ അവരുടെ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖരിച്ച എല്ലാ പണവും മികച്ച രീതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനു പകരമായി അവർ കുറച്ച് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.

share market malayalam pdf click here

what is share market in malayalam wikipedia click here

stock malayalam

share market malayalam whatsapp group

 • whatsappgroupsjoinlink.com
 • whatsapgrouplinks.com

intraday trading malayalam pdf click here

Tags:

 • kerala share market companies
 • share market demo
 • online trading malayalam
 • malayalam stock market
 • stock market news
 • share market in malayalam
 • to succeed in share

Read more: