crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> മാനത്തെയമ്പിളിത്തെല്ലുപോലെ|Manathe Ambili Song Lyrics Malayalam 2021 Sithara »

മാനത്തെയമ്പിളിത്തെല്ലുപോലെ|Manathe Ambili song lyrics Malayalam 2021 Sithara

Manathe Ambili Song Lyrics Malayalam 2021 Sithara

‘മാനത്തെ അമ്പിളി’ എന്ന കവിത പ്രത്യാശയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആണ് – ഓരോ കുട്ടികളുടെയും പ്രതീക്ഷ, ഒരു നല്ല നാളെയുടെ പ്രത്യാശ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അമൂല്യമായി കരുതപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ. എസ് രമേശൻ നായർ രചിച്ച മനോഹരമായ ഒരു കവിത, മനു രമേശൻ സംഗീതം നൽകി , സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതയുടെ വരികൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

Manathe Ambili Song Lyrics Malayalam 2021

Manathe Ambili Song Lyrics Malayalam 2021 , സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ

മ് …..മ് …..മ് ……മ്

മാനത്തെയമ്പിളിത്തെല്ലുപോലെ
മാറത്തിരിക്കും കുഞ്ഞുപൂവേ,

അമ്മയ്ക്കു നീയൊരു താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ
കണ്മണിപ്പൂങ്കരള്! .. വളര് –

കൈ വളര് തങ്കപ്പൂങ്കാൽ വളര് –
താഴമ്പൂ മെയ് വളര് നാളേക്കൊരു നിധിയല്ലേ നീ!
കൈ വളര് തങ്കപ്പൂങ്കാൽ വളര് –
താഴമ്പൂ മെയ് വളര് നാളേക്കൊരു നിധിയല്ലേ നീ!

മാനത്തെയമ്പിളിത്തെല്ലുപോലെ
മാറത്തിരിക്കും കുഞ്ഞുപൂവേ,

വേനലും വർഷവും താണ്ടി.. വരുമാ
കാലങ്ങളൊക്കെയും താണ്ടി..

വേനലും വർഷവും താണ്ടി.. വരുമാ
കാലങ്ങളൊക്കെയും താണ്ടി..

നീ നിൻ കടമകൾക്ക് തിരിതെളിച്ചു വിജയിയാകുമോ..
ഈ വഴിയിലാകെ വർണശോഭ വന്നുദിക്കുമോ.

നീയെന്റെ ഓമനക്കുഞ്ഞേ! എന്നും
മായാത്ത മഴവിൽക്കുരുന്നേ..

മാനത്തെയമ്പിളിത്തെല്ലുപോലെ
മാറത്തിരിക്കും കുഞ്ഞുപൂവേ,

അമ്മയ്ക്കു നീയൊരു താരാട്ടുപാട്ടിന്റെ
കണ്മണിപ്പൂങ്കരള്! .. വളര് –

കൈ വളര് തങ്കപ്പൂങ്കാൽ വളര് –
താഴമ്പൂ മെയ് വളര് നാളേക്കൊരു നിധിയല്ലേ നീ!
കൈ വളര് തങ്കപ്പൂങ്കാൽ വളര് –
താഴമ്പൂ മെയ് വളര് നാളേക്കൊരു നിധിയല്ലേ നീ!

ന…. ന… ന ……മ് …..മ് ….മ് …..

lyrics credited by: Manu Ramesan Productions

  • manathe ambili lyrics
  • manathe ambili lyrics malayalam
  • manathe ambili thellupole lyrics
  • manathe ambili sithara download
  • manathe ambili thellupole mp3 download
  • manathe ambili sithara download mp3
  • manathe ambili song download
  • manathe ambili ringtone download

More Lyrics: