(വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക)Vaseegara Lyrics Malayalam {UPDATED} 2023

Vaseegara Lyrics Malayalam

  • സിനിമ – മിന്നലെ
  • ഗാനം – വസീഗര
  • കലാകാരന്മാർ – മാധവൻ, റീമ സെൻ
  • സംഗീതം – ഹാരിസ് ജയരാജ്
  • വരികൾ – താമരൈ
  • സംവിധായകൻ – ഗൗതം വി.മേനോൻ
  • ഗായിക – ബോംബെ ജയശ്രീ
vaseegara lyrics malayalam

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക
ഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതും
അദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാ
മുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക
ഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതും
അദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാ
മുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും
നാൻ നേസിപ്പതും സ്വാസിപ്പതും ഉൻ ദയവാൽ താനേ
ഏൻഗുഗിരെൻ തേൻഗുഗിരെൻ ഉൻ നിനൈവാൽ നാനെ നാൻ

അധൈ മഴൈ വരും അതിൽ നാനൈവോമൈ
കുളിർ കായ്ചലോടു സ്നേഹം
ഒരു പോർവൈക്കുൽ ഇരു തൂക്കം
കുളു കുളു പോയ്‌ഗാൽ സൊള്ളി എന്നൈ വേൽവായ്‌
അതു തെരിന്ധും കൂടാ അൻപേ
മനം അധൈയെഥാൻ എതിർപാർക്കും
എന്ഗേയും പോകാമൽ ദിനം വീട്ടിലെയേ നീ വീണ്ടും
സില സമയം വിളൈയാട്ടായി ഉൻ ആദൈക്കുള്ളെ നാൻ വീണ്ടും

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക
ഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതും
അദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാ
മുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും
തേറും തേറും ..

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now

ദിനം നീ കുളിത്തതും എന്നൈ തേടി
എൻ സേലൈ നൂനിയാൽ ഉൻധൻ
തലൈ തുടയ്പ്പായെ അതു കവിധൈ
തിരുടൻ പോൽ പതുങ്ങിയേ ദിദീർ എൻഡ്രൂ
പിന്നാലിരുന്ദു ‌ എന്നൈ നീ അനൈപ്പായെ അതു കവിധൈ
യാരെനും മണി കെട്ടാൽ അധൈ സൊല്ല കൂട തെരിയാദെ
കാതലെനും മുടിവെളിയിൽ ഗഡിഗാര നേരം കിടൈയാദെ

വസീഗരാ എൻ നെഞ്ചിനിക്ക
ഉൻ പൊൻ മടിയിൽ തൂങ്കിനാൽ പോതും
അദേ കണം എൻ കണ്ണുറങ്കാ
മുൻ ജന്മങ്ങളിൻ യേക്കൻഗൾ തേറും
നാൻ നേസിപ്പതും സ്വാസിപ്പതും ഉൻ ദയവാൽ താനേ
ഏൻഗുഗിരെൻ തേൻഗുഗിരെൻ ഉൻ നിനൈവാൽ നാനെ നാൻ

More Lyrics:

WhatsApp Group Join Now
facebook Join Now