നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ full lyrics|nanma roopi yaya daivame lyrics free Download 2022

Nanma roopi yaya daivame lyrics|malayalam school prayer song lyrics

  • മലയാളം സ്കൂൾ പ്രാര്ത്ഥന lyrics
  • nanma roopi yaya daivame lyrics
  • nanma roopi yaya daivame
  • nanma roopi yaya daivame song lyrics
  • nanma roopi yaya daivame mp3 download
  • nanma roopi yaya daivame song download
nanma roopi yaya daivame lyrics
nanma roopi yaya daivame lyrics

Nanma roopi yaya daivame lyrics malayalam

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
സ്നേഹ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
സ്നേഹ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം

ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ
ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ.
ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവ
ഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ
നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
സ്നേഹ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം

ഈ കലാലയം നമുക്ക്
നിത്യവും വസിച്ചിടാൻ
എത്രയും മനോജ്ഞമായ്
സൊഗേഹമായ് ഭവിക്കണം.

ഈ കലാലയം നമുക്ക്
നിത്യവും വസിച്ചിടാൻ
എത്രയും മനോജ്ഞമായ്
സൊഗേഹമായ് ഭവിക്കണം

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
സ്നേഹ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം

നന്മ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം
സ്നേഹ രൂപിയായ ദൈവമേ, നിനക്ക് വന്ദനം

More Lyrics: