പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി|Poovili poovili ponnonamayi lyrics in Malayalam pdf free Download 2022

Poovili poovili ponnonamayi lyrics in Malayalam

Poovili poovili ponnonamayi lyrics in Malayalam
Poovili poovili ponnonamayi lyrics in Malayalam

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ
പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

ഈ പൂവിളിയില്‍
മോഹം പൊന്നിന്‍ മുത്തായ് മാറ്റും
പൂവയലില്‍
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാന്‍

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

ഈ പൂവിളിയില്‍
മോഹം പൊന്നിന്‍ മുത്തായ് മാറ്റും
പൂവയലില്‍ നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാന്‍

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

പൂ കൊണ്ടുമൂടും പൊന്നിന്‍
ചിങ്ങത്തില്‍
പുല്ലാങ്കുഴല്‍ കാറ്റത്താടും
ചമ്പാവിന്‍ പാടം (2)

ഇന്നേ കൊയ്യാം നാളെ ചെന്നാല്‍
അത്തം ചിത്തിര ചോതി (2)

പുന്നെല്ലിന്‍ പൊന്മല പൂമുറ്റം തോറും
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോലത്തുമ്പീ
ഈ പൂവിളിയില്‍
മോഹം പൊന്നിന്‍ മുത്തായ് മാറ്റും
പൂവയലില്‍
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാന്‍

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

മാരിവില്‍ മാല മാനപൂന്തോപ്പില്‍
മണ്ണിന്‍ സ്വപ്ന പൂമാലയീ
പമ്പാതീരത്തില്‍ (2)

തുമ്പപ്പൂക്കള്‍ നന്ത്യാര്‍വട്ടം
തെച്ചീ ചെമ്പരത്തീ (2)

പൂക്കളം പാടിടും പൂമുറ്റം തോറും
നീ വരൂ നീ വരൂ പൂവാലന്‍ തുമ്പീ

ഈ പൂവിളിയില്‍
മോഹം പൊന്നിന്‍ മുത്തായ് മാറ്റും
പൂവയലില്‍
നീ വരൂ ഭാഗം വാങ്ങാന്‍

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി

നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ
പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി
നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണതുമ്പീ

Poovili poovili ponnonamayi lyrics in Malayalam pdf free Download

Poovili Poovili lyrics in English

Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi

Ee pooviliyil
Moham ponnin muthaai maattum poovayalil
Nee varu bhaagam vaangaan
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi
Ee pooviliyil
Moham ponnin muthaai maattum poovayalil
Nee varoo bhaagam vaangaan
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi

Poo kondu moodum ponnum chingathil
Pullankuzhal kaattathadum chembavin paadam
Poo kondu moodum ponnum chingathil
Pullankuzhal kaattathadum chembavin paadam

Inne koyyam nale chennal atham chithira chothi
Inne koyyam nale chennal atham chithira chothi
Punnellin ponmala poomuttam thorum
Nee varoo nee varoo ponnola thumbi
Ee pooviliyil
Moham ponnin muthai maattum poovayalil
Nee varu bhagam vaangaan
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi

Maarivil maala maana poonthoppil
Mannin swapna poomalayi pamba theerathil
Maarivil maala maana poonthoppil
Mannin swapna poomalayi pamba theerathil

Thumba pookkal nandyarvattam thechi chembarathi
Thumba pookkal nandyarvattam thechi chembarathi

Pookkalam paadidum pumuttam thorum
Nee varoo nee varoo poovalan thumbi
Ee pooviliyil
Moham ponnin muthai maattum puvayalil
Nee varoo bhaagam vaangan

Poovili poovili ponnonamaayi
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi
Nee varu nee varu ponnona thumbi

Poovili poovili ponnonamayi
Poovili poovili ponnonamayi
Nee varu nee varu ponnona thumbi
Nee varu nee varu ponnona thumbi

Central Talkies

More lyrics: