അലൈപായുതേ കണ്ണാ എന്‍ മനം ഇഹ | Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam Pdf Free Download 2022

alaipayuthey lyrics malayalam meaning, alaipayuthey kanna lyrics english, alaipayuthey kanna lyrics with meaning, alaipayuthey songs lyrics in malayalam, Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam Pdf , അലൈപായുതേ lyrics

Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam
Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam

Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam

അലൈപായുതേ കണ്ണാ എന്‍ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ…
ഉന്‍ ആനന്ദമോഹനവേണുഗാനമതില്‍‍
അലൈപായുതേ കണ്ണാ എന്‍ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ… നിലൈ പെയറാത് ശിലൈ പോലവേ നിന്‍ട്ര്
നേരമാവതറിയാമലേമിഹവിനോദമാന മുരളീധരാ എന്‍ മനം തെളിന്ത‍നിലവ് പട്ടപകല്‍‍ പോ‍ലെരിയുതേ ‍
ദിക്കൈ നോക്കി എന്നിരുപുരുവം നെരിയുതേ..
കനിന്ത ഉന്‍ വേണുഗാനം …
കനിന്ത ഉന്‍ വേണുഗാനം കാറ്റ്രില്‍ വരുകുതേ
കണ്‍കള്‍ സൊരുകി ഒരുവിധമായ് വരുകുതേ
കതിത്ത മനത്ത്തില്‍ ഉരുത്തി പദത്ത്തൈ
എനക്ക് അഴൈത്ത് മഗിഴ്ത്തവാ
ഒരു തളിത്ത വനത്തില്‍ അഴൈത്റ് എനക്ക്
ഉണര്‍ച്ചി കൊടുത്ത് മുഗിഴ്ത്ത വാ
അലൈ കടല്‍ അലൈയിനില്‍ കതിരവന്‍ ഒളിയനായ്
ഇണൈയിരു കഴലന കളിക്കവാ
കതറി മനമുരുഹി നാ‍ന് അഴൈക്കവോ
ഇതരമാതരുടന്‍ നീ കളിക്ക‍വോ
ഇതുതകുമോ ഇതു‍ മുറൈയോ ഇത് ധര്‍മ്മം താനാ
കുഴലൂതിടും പൊഴുത് ആടിടും കുഴൈകള്‍ പോലവേ
മനത് വേദനൈ മികവൊട്
അലൈപായുതേ കണ്ണാ എന്‍ മനം ഇഹ
അലൈപായുതേ… .

Alaipayuthey Kanna Lyrics Malayalam Pdf Free Download

Alaipayuthey Kanna Lyrics English

Alai paayuthe kannaa en manam iha
Alai paayuthe
un aananda mohana venugaanamathil
Alai paayuthe kannaa en manam iha
Alai paayuthe
Nilai peyaraathu shilai polave nintru
neramaavathariyaamalem iha vinodamaana muraleedharaa
en manam thelintha nilavu
pattapakal poleriyuthe
dikkai nokki ennirupuruvam neriyuthe
kanintha un venugaanam
kanintha un venugaanam kaattil varukuthe
kankal soruki oru vidhamaay varukuthe
kathitha manathil uruthi padathe thai
enakku azhaithu magizhthavaa
oru thalitha vanathil azhaithuru enakku
unarchi koduthu mugizhtha vaa
alai kadal alaiyinil kathiravan oliyanaay
inaiyiru kazhalana kalikkavaa
kathari manamuruhi naanu azhaikkavo
itharamaatharudan nee kalikkevaa
ithu thakumo ithu muraiyo ithu dharmmam thaanaa
kuzhaloothidum pozhuthu aadidum kuzhaikal polave
manathu vedanai mikavodu
Alai paayuthe kannaa en manam iha
Alai paayuthe

Strumm Spiritual

More Lyrics: